Obchodné podmienky

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o internetovom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Predávajúci:
Jozef Pilka – Babylucy, so sídlom Ul.9 mája 1181/D, 02404 Kysucké Nové Mesto, IČO 37 620 555, DIČ 1035092366 (ďalej iba „predávajúci“).

 

(3) Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Jozef Pilka – Babylucy uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
(4) Tovar:
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.plienka.sk (ďalej iba internetový obchod).  Doporučujeme zákazníkom aby si všeobecné obchodné podmienky prečítali v plnom rozsahu.

(5) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

Čl.2

Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov alebo dodávateľov.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru je cenou k úhrade za tovar. Nie sme platci DPH.

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri všetkých výrobkoch, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. A to aj v prípade, že chybu v cene zístí v čase prijatia objednávky.

(5) Pri nákupe v internetovom obchode je možné uplatnenie zľavových kódov vydaných predajcom.

Čl.3

Cena za dopravu a balné

(1)  Pri objednávke si spôsob dopravy vyberá objednávateľ pri realizácii objednávky a môže si vybrať Slovenskú poštu (kuriér) doručenie na adresu v cene 3,50€, alebo si vyberie doručenie zásielky na adresu Slovenskej pošty a balík si vyzdvihne na najbližšej pošte podľa obvodu svojho bydliska. 

Čl.4

Spôsob platby

1) Pri objednávaní tovaru, bude kupujúci vyzvaný na spôsob platby.

Čl.5

Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si zákazník objednáva štandardným postupom.

(2) Pre odoslanie objednávky je potrebná registrácia zákazníka v databáze dodávateľa, pre doručenie tovaru je potrebné pri objednávke uvedenie mena, adresy dodania a tel. kontaktu za účelom dodania tovaru a vystavenia faktúry. Poskytnutie osobných údajov je podmienené potvrdením súhlasu o spracovaní jeho osobných údajov.

(3) Ak si zákazník nepraje registráciu je možné zrealizovať objednávku telefonicky na tel. čísle: 0910949417 uvedeným dodacej adresy za účelom vystavenia faktúry a zaslania objednaných výrobkov.

(4) Po vytvorení a potvrdení objednávky v internetovom obchode bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom “Objednávka č. —“, ktorý potvrdí spracovanie objednávky a odoslanie objednávky prevádzkovateľovi. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 6

Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ potvrdí zákazníkovi objednávku zaslaním emailovej správy s oznámením, že objednávka bola prijatá a oznámi mu predpokladaný termín zaslania tovaru.

Čl.7

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne na adrese Jozef Pilka – Babylucy, Ul.9 mája 1181/D, 02404 Kysucké Nové Mesto, elektronickou poštou na adrese sales@plienka.sk, alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Telefonicky je možné predajcovi oznámiť len úmysel vrátenia tovaru. Zákazník je po zaslaní žiadosti písomnou alebo elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 0910949417.

Čl. 8

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok. To neplatí ak zákazník už uhradil objednávku prostredníctvom internet bankingu. Vzhľadom na to, že pri tejto službe dodávateľovi vznikajú dodatočné náklady, bude zákazníkovi účtovať storno poplatok vo výške 1,4% z uhradenej sumy.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená. To platí aj v prípade platby službou internet banking.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu sales@plienka.sk, telefonicky alebo osobne v sídle dodávateľa.

(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Čl. 9

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(3) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

Čl.10

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Čl.11

Spracovanie a ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pri registrácii v internetovom obchode https://www.plienka.sk a vykonaní objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, vedenia databázy registrovaných užívateľov, dodania tovaru a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode https://www.plienka.sk, stačí svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na sales@plienka.sk. Po zrušení registrácie budú vaše osobné údaje bezodkladne odstránené.

Zmena meny
EUR Euro